PLÁNUJEM SPOLOČENSKÚ UDALOSŤ

Každá spoločenská udalosť je jedinečná. Každý z Vás si svoju svadbu alebo oslavu predstavuje inak. Ku každému z Vás pristupujeme osobitne a zodpovedne. Porozprávajme sa o tom, čo plánujete.

Všeobecné obchodné podmienky Pre nákup tovarov a používanie služieb

I. Článok - Úvodné ustanovenia

1.1.

Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len ako „VOP“) pre nákup Tovarov a používanie služieb spoločnosti Šávolt s. r. o., so  sídlom: Dolná 51, 976 33 Poniky, Slovenská republika, IČO: 44767498, IČ DPH: SK2022824573, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 16528/S (ďalej len ako „Šávolt, s.r.o.“), je úprava vzájomných práv a povinností s tým súvisiacich medzi Zákazníkom a Poskytovateľom, úprava procesu kúpy Tovarov a Služieb, ustanovenie podmienok ich používania a iné skutočnosti relevantné pre nákup Tovarov a využívanie našich Služieb.

1.2.

Ako Zákazník vyjadrujete súhlas s týmito VOP a prehlasujete, že ste sa oboznámili s informáciami o ochrane osobných údajov zverejnenými na Webovom sídle, platnými v čase uzavretia Zmluvy a zároveň prehlasujete, že súhlasíte s ich spracovaním, v podobe potvrdenia svojej vôle byť ich ustanoveniami viazaný a to prostredníctvom funkcie na to určenej, ktorá je umiestnená v rámci elektronického objednávkového formulára (Objednávka) v rámci Webového sídla, a to v čase pred nákupom Tovarov alebo začatím používania Služieb; rovnako tak vykonáte aj pristúpením k Vašej Objednávke prostredníctvom telefónu alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

1.3.

Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto VOP sa spravujú príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ nie je ustanovené inak.

II. Článok - Výklad pojmov

2.1.

Dátami sa rozumejú napríklad informácie, záznamy, obrazové záznamy, údaje, komunikácia, pokyny alebo akékoľvek iné informácie poskytované pri nákupe Tovarov alebo v rámci Služieb.

2.2.

Kontom sa rozumie užívateľské rozhranie Webového sídla, ak ho webové sídlo pre konkrétneho užíateľa umožňuje vytvoriť. Konto je súčasne virtuálny osobný profil Zákazníka umožňujúci sprístupnenie funkcií Webového sídla a jeho jednotlivých Služieb.

2.3.

Objednávkou sa rozumie návrh na uzavretie zmluvy o nákupe Tovarov poskytovaní Služieb predložený Zákazníkom Poskytovateľovi prostredníctvom e-mailu, telefonickej alebo osobnej komunikácie alebo prostredníctvom záväzného pristúpenia k elektronickému objednávkovému formuláru uvedenému na Webovom sídle, ktorým následne dochádza k uzavretiu Zmluvy; to platí aj v prípade predloženia návrhu Poskytovateľom Zákazníkovi. Na vykonanie Objednávky mimo Webového sídla, slúžia nasledujúce kontaktné údaje: pre telefonické Objednávky: (+421) 911 506 077, pre e-mailové Objednávky: catering@cateringparty.sk.

2.4.

Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť Šávolt, s.r.o.. Poskytovateľ je vlastníkom Webového sídla, prostredníctvom ktorého informuje o svojej činnosti, komunikuje so  Zákazníkom a zabezpečuje objednávku Tovarov a Služieb.

2.5.

Službami sa rozumejú služby Poskytovateľa súvisiace s jeho podnikateľskom činnosťou a tvoria predmet obchodného vzťahu medzi zákazníkom a predajcom. Službami tretích strán sa rozumejú služby nevyhnutné pre plnenie obchodných zámerov Poskytovateľa a funkčnosť informačných rozhraní.

2.6.

Webovým sídlom sa rozumie internetová stránka https://www.cateringparty.sk.

2.7.

Zákazníkom sa rozumie fyzická osoba konajúca v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania alebo oprávnený zástupca právnickej osoby, alebo fyzická osoba, ktorá nie je považoavná za podnikateľský subjekt, ktorá uzavrela Zmluvu.

2.8.

Zmluvou sa rozumie zmluva v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, ktorá má spravidla formu pristúpenia k týmto VOP, Reklamačný poriadok, ochrana osobných údajov a všetky súvisiace právne dokumenty, informácie a pokyny na nákup Tovarov a využitie Služieb aktuálne v čase ich používania.

2.9.

Zmluvnou stranou sa rozumie Poskytovateľ a Zákazník, ktorí navzájom uzavreli Zmluvu.

III. Článok - Predmet zmluvy

3.1.

Predmetom Zmluvy je dodanie Tovarov a poskytovanie Služieb objednaných prostredníctvom webového rozhrania, telefonicky alebo emailom, alebo na základe osobného dohovoru, a to konkrétne Tovarov a Služieb súvisiacich s poskytovaním cateringových služieb, spravidla dodanie občerstvenia, jedál, predaj nápojov, zabezpečenie výzdoby, prenájmom inventáru.

3.2.

Predmetom Zmluvy sú aj práva a povinnosti oboch Zmluvných strán a iné relevantné skutočnosti ustanovené Zmluvou.

3.3.

V priebehu Vašej Objednávky si stanovujete rozsah dodávaných Tovarov a  Služieb, ktoré Vám máme poskytnúť. Tento rozsah je definovaný v rámci našej ponuky ponúkaných Tovarov a platených Služieb, ktoré sú následne v procese tvorby cenovej ponuky alebo Objednávky presne špecifikované.

3.4.

Súčasťou Vašej Objednávky je aj časové trvanie Služieb a čas určený pre zakúpenie Tovarov, ktoré predstavuje obdobie, počas ktorého si želáte Služby používať a Tovary zakúpiť. Toto časové obdobie predstavuje čas od podpisu Zmluvy určenou formou, proces prípravy, proces dodania až po  proces ukončenia Zmluvného vzťahu odovzdaním predmetov nájmu a vysporiadaním záväzkov Zmluvných strán.

3.5.

K uzavretiu Zmluvy dochádza podpisom Zmluvy v písomnej podobe (zaslaním Objednávky osobne, poštou alebo emailom) alebo pristúpením Poskytovateľa k Vašej Objednávke vykonanej prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na Webovom sídle, ak je označený ako "Záväzná objednávka", pričom k svojej záväznej Objednávke a k Zmluve pristupujete tým, že následne súhlasíte s Cenovou ponukou. Udelením súhlasu s VOP, prehlasujete, že ste sa oboznámili s ochranou osobných údajov a vyjadrujete súhlas s ich spracovaním a súhlasíte s ostatnou zmluvnou dokumentáciou. Pri vyplnení elektronického objednávkového formulára uvediete všetky informácie a údaje vyžadované týmto formulárom; tieto údaje budú použité tiež na účely Fakturácie. Objednávku máte právo zrušiť písomne, telefonicky, emailom až do okamihu, nedôjde k záväznosti prijatej Objednávky po  odsúhlasení Cenovej ponuky zo strany Poskytovateľa.

3.6.

Zmluva, časové obdobie a sprístupnenie Služieb, ktoré ste si vybrali, začína plynúť od okamihu záväzného potvrdenia Objednávky Poskytovateľom po  prijatí akceptácie Cenovej ponuky zo strany Zákazníka.

3.7.

Zákazík je povinný uhradiť cenu za zvolené Tovary a Služby tak, ako bolo vyčíslené v Cenovej ponuke, ktorú Zákazník akceptoval v termíne Splatnosti vopred dohodnutom Zmluvou. V prípade, že Zákazník zruší objednávku 24 hodín pred dohodnutým časom pre dodanie Tovarov a Služieb, má Poskytovateľ právo účtovať tú časť Ceny, ktorá odzrkadľuje náhradu škody za už zakúpené a použité vstupné zdroje, ktoré nemožno opätovne použiť ani pri určení náhradného termínu.

3.8.

Pri využívaní Služieb platí, že ak Zákazník prekročí rozsah objednaných Tovarov a Služieb a Poskytovateľ toto množstvo vie operatívne navýšiť, rozdiel medzi objednanými Tovarmi a Službami a dodatočne spotrebovanými Tovarmi a Službami bude Zákazníkovi doúčtovaná v cene zodpovedajúcej dodatočnej spotrebe.

3.9.

Služby máte právo využívať výhradne v rozsahu a zmysle bodu 3.1 týchto VOP. Akýkoľvek spôsob využívania Služieb nezodpovedajúci tomuto ustanoveniu môže byť považovaný za nekalé konanie a zneužívanie Služieb, na ktoré sú naviazané právne následky.

 

 

 

Reklamačný poriadok pre používanie služieb

XIV. Článok - Úvodné ustanovenia

14.1.

Spoločnosť Šávolt s. r. o., so  sídlom: Dolná 51, 976 33 Poniky, Slovenská republika, IČO: 44767498, IČ DPH: SK2022824573, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 16528/S (ďalej len ako „Šávolt, s.r.o.“) v súvislosti s uzavretím a plnením Zmluvy o poskytovaní Služieb, vydáva v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), tento reklamačný poriadok.

14.2.

Úlohou reklamačného poriadku je informovať Zákazníka o podmienkach a spôsobe reklamácie zakúpených tovarov a Služieb, vrátane údajov o tom, kde môže Zákazník reklamáciu uplatniť, ako aj o nárokoch z vád vyplývajúcich.

14.3.

Tento reklamačný poriadok je normatívny akt spoločnosti Šávolt, s.r.o. vypracovaný v súlade a na základe právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie.

Doména catering.sk používa cookies na prispôsobenie obsahu, poskytovanie funkcií a analýzu aktivít. Viac informácií nájdete v Politike cookies. Kliknutím na tlačidlo Akceptovať vyjadríte súhlas s ich využívaním. Zotrvaním na webe cateringparty.sk tiež beriete na vedomie Spracúvanie osobných údajov v uvedenej forme.